Πρόγραμμα LIFE+ Foodprint

life+
FoodPrint-CO2
foodprint

    Εν συντομία, στόχος του “LIFE+ FOODPRINT” είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στον τομέα της βιομηχανίας τροφίμων.

Κύριος στόχος του “LIFE+ FOODPRINT”

    Κύριος στόχος του προγράμματος, είναι ο προσδιορισμός, η ποσοτικοποίηση και εφαρμογή μέτρων μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα. Η εφαρμογή θα αφορά όλο το μήκος της αλυσίδας παραγωγής και εφοδιασμού, στον τομέα της βιομηχανίας τροφίμων, παράλληλα με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της ανάπτυξης ενός καινοτόμου λογισμικού εργαλείου 

Ειδικοί στόχοι του έργου είναι

  • Ανάπτυξη ενός ισχυρού και εύχρηστου εργαλείου ανάλυσης το οποίο θα επιτρέπει τον αξιόπιστο προσδιορισμό και την αξιολόγηση του αποτυπώματος άνθρακα των προϊόντων της βιομηχανίας τροφίμων. Θα λαμβάνονται υπόψη οι άμεσες και έμμεσες δραστηριότητες (π.χ. κατανάλωση ενέργειας, διαχείρισης υδάτων και λυμάτων, μεταφορές κ.α.).
  • Επίδειξη του καινοτόμου εργαλείου πολυκριτηριακής ανάλυσης σε έξι εταιρείες τροφίμων στην Ελλάδα και την Ιταλία. Σκοπός της επίδειξης είναι
    • Να αξιολογηθεί το αποτύπωμα άνθρακα των προϊόντων τους σε όλο το κύκλο ζωής τους.
    • Να εντοπιστούν τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής- τυποποίησης-τελικής διάθεσης που αυξάνουν περισσότερο το αποτύπωμα άνθρακα.
    • Να αναπτυχθούν προγράμματα μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα, για κάθε μία από τις εταιρείες και τα προϊόντα τους, με την λήψη κατάλληλων μέτρων.
  • Εφαρμογή των μέτρων του προγράμματος μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα σε δύο μεγάλες εταιρείες τροφίμων, μια στην Ελλάδα και μία στην Ιταλία.
  • Ανάπτυξη μιας εθνικής στρατηγικής για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των βιομηχανιών τροφίμων στην Ελλάδα και την Ιταλία.

Το πρόγραμμα “LIFE+ FOODPRINT”

    Το πρόγραμμα “LIFE+ FOODPRINT” είναι το ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο για το περιβάλλον, συνολικού προϋπολογισμού 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2007-2013. Κατά την τελευταία πρόσκληση, η επιτροπή έλαβε 1.468 αιτήσεις από 28 κράτη μέλη και ενέκρινε 225 από φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Τα μέλη της κοινοπραξίας που υλοποίησε το έργο ήταν εταιρείες, πανεπιστήμια και φορείς και έλαβαν χρηματοδότηση για το έργο το οποίο έχει διάρκεια 3 χρόνια (2014-2017).

Τα μέλη του LIFE+ FoodPrint:

Jotis
mainlogo
kontzoglou
aktina
sevt
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ntua